Academie Grimbergen, meer mogelijk dan ooit.

Top

GAG LOGO Privacyverklaring


1. Bescherming van persoonsgegevens

Onze academie hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met gepaste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg over hoe wij de persoonlijke gegevens van de leerlingen, de ouders en het personeel behandelen. Dit doen we volgens de transparantieplicht voorzien in de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van onze academie valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van de academie en het gemeentebestuur.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

Het schoolbestuur, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele academie, de directeur of de academiemedewerkers, die uw persoonsgegevens verwerken in de zin van de GDPR, worden niet beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de directeur via het e-mailadres: bart.stevens@academiegrimbergen.be

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onze academie verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening van de academie te kunnen uitvoeren. De academie verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Evenmin gebruikt onze academie uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens ontvangen (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van de academie hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen de academie heeft toegang tot dezelfde informatie. Bijvoorbeeld: de toegangen van de secretariaat-medewerkers en de lesgevers verschillen. Voor het uitvoeren van bepaalde taken doet de academie een beroep op verwerkers. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de academie persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar de academie mee samenwerkt
 • Externe partners met wie activiteiten worden georganiseerd
 • ...

De academie stelt met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst op, volgens de bepalingen van de GDPR/AVG.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

De academie zal steeds de nodige gegevens bij u opvragen, op papier of digitaal.

Bij andere partijen wordt er enkel informatie opgevraagd voor wettelijk vastgelegde doelen. Als academie verbinden we ons ertoe u hierover te informeren indien u dit vraagt.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de wetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de directeur (bart.stevens@academiegrimbergen.be) contacteren. De academie houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om :

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • uw gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van uw gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)
 1. 7.a Recht op intrekken toestemming

  U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven evenwel rechtmatig verwerkt.

 2. 7.b Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

  Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot een bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat:

  Gegevensbeschermingautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact@apd-gba.be

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er meerdere rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. De doelen van een academie zijn voornamelijk bepaald door wetgeving. Bijvoorbeeld:

 • Leerlingenadministratie
 • Leerlingevaluatie
 • Zorg voor leerlingen
 • Personeelsadministratie
 • ...

Indien de academie op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht.Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of voor taken van algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren, zal de gegevensinzameling via een invulformulier gebeuren. Dienstverlening van de school die niet bepaald is door wetgeving omvat bijvoorbeeld:

 • Organiseren van schoolfeesten en -evenementen
 • Sturen van nieuwsbrieven
 • Maken en gebruik van foto’s (andere dan individuele foto’s voor dossiers)

Deze processen verlopen altijd via formulieren die jij zelf invult. Door deze in te vullen geef je expliciete toestemming om je gegevens te verwerken voor de doeleinden vernoemd op de formulieren. We verwerken jouw gegevens die we via deze weg krijgen niet voor andere doeleinden. Indien we toch jouw gegevens voor nog andere doeleinden willen verwerken, zal dit expliciet gevraagd worden onderaan het formulier zodat je actief je toestemming kan geven voor verdere verwerkingen.

Een overzicht van de onderscheiden verwerkingen, met de daarbij horende rechtsgronden, houdt de academie bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit register op eenvoudig verzoek inkijken.