Academie Grimbergen, meer mogelijk dan ooit.

Top

GAG LOGO Aan- en afwezigheden in de academie


Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is onderwijs in de vrije tijd en valt niet onder de leerplichtwet. Toch zijn er ook aanwezigheidsverplichtingen verbonden aan inschrijvingen in het DKO.

Om een financierbare leerling te zijn, moet de leerling tussen 1 oktober en 1 februari van het huidig schooljaar minstens 2/3 van alle lessen van het lessenrooster aanwezig zijn. Gewettigde afwezigheden tellen mee als gevolgde lessen.

Om bepaalde afwezigheden te kunnen wettigen, is er door de overheid een afsprakenkader geformuleerd.

Aanwezigheden in de academie van Grimbergen

Een leerling die aanwezig is tijdens de les (fysiek of online), wordt door de academie geregistreerd met de code A.

Gewettigde aanwezigheden in de academie van Grimbergen
Code door de academie gebruikt Omschrijving Wat te doen door de leerling
Code Z
Meerdere dagen afwezigheid wegens Ziekte, enkel bij de volgende raadplegingen:
 • Huisarts
 • Arts-specialist
 • Psychiater
 • Orthodontist
 • Tandarts
 • Ziekenhuis
 • Ziekte voor 1 dag (max 4x per schooljaar) = zelfgeschreven briefje (of mail) geschreven door meerderjarige leerling of ouder van een minderjarige leerling afgeven aan de leerkracht
 • Ziekte voor meer dan 1 dag = medisch attest afgeven
Code R
Van Rechtswege gewettigde afwezigheid, bij de volgende situaties:
 • Begrafenis
 • Religieuze feestdag
 • Oproeping of dagvaarding rechtbank
 • Maatregelen bijzondere jeugdzorg
 • Familieraad bijwonen
 • Voor topsporter A- of B-statuut
 • Voor topkunsten statuut A of B
 • Examen voor examencommissie
 • Zwangerschap
 • Schoolverplichtingen
 • Beroepsverplichtingen
 • Bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders
 • Orde- of tuchtmaatregel opgelegd door de academie
Attest binnen brengen
Code P
Afwezigheid gewettigd door de academie: om in te spelen op specifieke situaties die niet beschreven zijn in de overige redenen voor gewettigde afwezigheden, kan de directeur aan een leerling afwezigheden toe staan wegens uitzonderlijke omstandigheden. (bv activiteit jeugdbeweging / verjaardagsfeestje / ….) Geen attest binnen te brengen. Er kunnen maximaal 3 P-codes uitgedeeld worden per vak per schooljaar.
Code C
Dit was een tijdelijke code voor een gewettigde afwezigheid wegens CORONA, maar is voor dit schooljaar afgeschaft! /
Ongewettigde aanwezigheden in de academie

Een leerling die afwezig is zonder geldig attest, zal beschouwd worden als ongewettigd afwezig. De academie gebruikt hiervoor de code B. Een leerling die meer dan één derde ongewettigd afwezig is tussen 1 oktober en 1 februari van het lopende schooljaar, zal van rechtswege geschorst worden als financierbare leerling.

Nieuw

Een leerling die gedurende 3 opeenvolgende weken aan geen enkele leeractiviteit deelneemt (ongewettigde afwezigheden), wordt volgens de nieuwe regelgeving uitgeschreven.